Đăng kí tài khoản

Điều khoản sử dụng tài khoản

Bạn sở hữu tất cả nội dung và thông tin bạn đăng lên Facebook và bạn có thể kiểm soát việc chia sẻ thông tin đó thông qua quyền riêng tư và cài đặt ứng dụng. Ngoài ra: Đối với nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ như ảnh và video (nội dung IP), bạn cấp riêng cho chúng tôi quyền sau, theo quyền riêng tư và cài đặt ứng dụng: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí để sử dụng mọi nội dung IP mà bạn đăng lên hoặc liên quan tới Facebook (Giấy phép IP). Giấy phép IP này kết thúc khi bạn xóa nội dung IP hoặc tài khoản trừ khi nội dung của bạn đã được chia sẻ với người khác và những người này chưa xóa nội dung đó. Khi bạn xóa nội dung IP, thao tác đó tương tự như dọn sạch thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng nội dung bị xóa có thể vẫn còn trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không khả dụng với những người khác). Khi bạn sử dụng một ứng dụng.